هشتمین  كارگاه مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام سلامت (DHMR_۸) كه با هدف توسعه برنامه هاي مديريت خطر بلايا و افزايش توانمندي هاي نيروي انساني متخصص مديريت خطر بلايا در نظام سلامت، با همكاري مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي و دپارتمان سلامت در بلاياي دانشگاه علوم پزشكي تهران از ۱ اسفند  1394 آغاز شده بود، روز چهارشنبه 12 اسفند به كار خود پايان داد.
اين كارگاه به منظور آشنايي كارشناسان و مديران مياني حوزه سلامت در بلاياي دانشگاه هاي سراسر كشور با عملكرد هاي نظام سلامت در بلايا و فوريت ها طراحي شده بود. اين دوره شامل شش ماژول آمادگي، مديريت اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني، بهداشت عمومي در شرايط اضطراري، فوريت هاي پيچيده، مديريت آوارگان در شرايط اضطراري و بازيابي بود. 
دراختتامييه اين دوره كه در تاريخ 11 اسفند ماه آغاز شد، تمرين ميداني با هدف افزايش توانمندي شركت كنندگان براي ارتقاء همكاري و هماهنگي در بلايا و آشنايي شركت كنندگان با عملكردهاي اورژانس پيش بيمارستاني و بيمارستاني و عملكردهاي حوزه بهداشت در بلايا ترتيب داده شد كه با حضور برنامه ريزان، شركت كنندگان اين كارگاه در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران برگزار گرديد. از نکات برجسته این تمرین استفاده از تلگرام بعنوان یکی از کانال های ارتباطی بود.

 DHMR8

 DHMR8DHMR8DHMR8