سلامت در بلایا

Disaster Medicine

سامانه هشدار سریع (اولیه) 

دکتر محمد جواد مرادیان، دکتر بهناز رستگارفر

 

فلوچارت سامانه هشدار اولیه (سریع بیمارستانی) 1396

 شکل 8- مدل سامانه هشدار اولیه بیمارستانی- 1396

EOC: اتاق هدایت عملیات بحران،  MCMC:مرکز پایش مراقبت های درمانی، EOP: برنامه عملیاتی پاسخ، HICS: سامانه فرماندهی حادثه حادثه بیمارستانی

 

تعریف

سامانه هشدار اولیه[1] را تولید و ارائه اطلاعات به موقع و موثر، توسط سازمان‏های تعریف شده، به افراد در معرض مخاطره به منظور پیشگیری یا کاهش خطر و آمادگی برای پاسخ موثر، تعریف کرده اند. به عبارت دیگر برای تهیه سامانه هشدار اولیه نیاز به مجموعه ای از ظرفیت‏ها ست برای آنکه اطلاعات هشدار مناسب و به موقع برای جامعه در معرض خطر ارسال گردد تا اقدامات مناسب و موثر برای کاهش احتمال خسارات و آسیب‏ها انجام شود (درسنامه سلامت در حوادث وبلایا).

 

اجزاء سامانه هشدار اولیه

هر سامانه هشدار اولیه چهار جزء دارد که شامل: شناسایی مخاطرات و خطر،  پایش مخاطرات،  انتشار هشدار و  آمادگی برای پاسخ می باشد. برای آنکه هدف این سامانه که دریافت به موقع پیام  توسط جمعیت در معرض خطر است، محقق شود لازم است همه این اجزاء طراحی و اجرا گردد
 
 
تاریخچه سامانه هشدار اولیه در سلامت در ایران
 
استاد اردلان  درسال 2007   در یک طرح با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی گیلان یک سامانه هشدار اولیه برای سیل در برخی مناطق روستایی گیلان طراحی و اجرا کردند.
 
در سال 1385 از طرف وزارت بهداشت به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس (دکتر مرادیان و دکتر رستگارفر) پروژه تحلیل وضعیت سامانه هشدار اولیه نظام سلامت و ارائه مدل تحویل گردید. بر اساس آن طرح چالش ها و مشکلات موجود و پیشهادات برای بهتر شدن این طرح ارائه گردید (شکل 1 تا 3).
 
وضعیت هشدار اولیه در حوزه درمان 1385
شکل 1- وضعیت هشدار اولیه حوزه درمان 1385
 
 
وضعیت هشدار اولیه حوزه بهداشت 1385
شکل 2-وضعیت هشدار اولیه حوزه بهداشت 1385
 
 
 
 
فلوچارت پیشنهادی برای هشدار اولیه بهداشت 1385
شکل 3- فلوچارت پیشنهادی برای هشدار اولیه در بهداشت 1385
 
 
 
ارائه الگوی هشدار اولیه برای بیمارستان 
 
در سال 1391 با بررسی وضعیت بیمارستان امام و نظارت علمی استاد اردلان و استاد نجاتی یک مدل برای هشدار اولیه و فعال سازی بیمارستان امام توسط دکتر مرادیان ارائه گردید. (شکل 4 و 5)
 
فلوچرات هشدار سریع بیمارستان امام 1391
 شکل 4 - فلوچارت هشدار اولیه بیمارستان امام 1391
 
 
فرآیند فعال سازی بیمارستان امام 1391
شکل 5- فرآیند فعال سازی بیمارستان امام تهران 1391 
ED: بخش اورژانس
 
 
 
 
 در سال 1393 آقای دلشاد بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد با راهنمایی استاد خانکه و مشاوره دکتر مرادیان یک الگو برای بیمارستان مطهری تهران ارائه نمود (شکل 6)
 
 EWS Motahari 1
 شکل 6- فلوچارت سامانه هشدار اولیه بیمارستان مطهری تهران 1393
EOC: اتاق هدایت عملیات بحران، MOH:وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 
 
 
در سال 1396 با توجه به سوالات همکاران بیمارستان های کشور و جهت یادگیری بهتر و اجرای مناسب تر،  فلوچارت ساده تر گردید (شکل 8).
 
 
سامانه هشدار اولیه و اعتبار بخشی
 با طراحی و پیاده کردن این سامانه (پایش مخاطرات، اعلام سریع رخداد به پرسنل و نحوه فعال شدن برنامه پاسخ) سنجه های زیر ار نسل سوم اعتبار بخشی بیمارستان پوشش داده می شود:
  • الف-5-6-3: سامانه هشدار اولیه تدوین شده و کسانی که در حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند
  • الف-5-7-1: دستورالعمل فعال سازی برنانه پاسخ در زمان بروز حوادث تدوین شده و کسانی که در حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند
  • الف-5-7-3: دستورالعمل فعال سازی و غیر فعال سازی جایگاه های HICS تدوین شده و کسانی که در حادثه مسئولیت دارند بطور کامل و کارکنان از کلیات آن آگاهی دارند
 
سایر فعالیت ها
 
مدل هشدار اولیه نظام سلامت در آینده
شکل 7- مدل سامانه هشدار اولیه نظام سلامت در آینده
EOC: اتاق هدایت عملیات بحران
 
 
 
 

 


[1]Early Warning Sytem

 

ارسال نظر