سلامت در بلایا

Disaster Medicine

رای دهی:  / 0
رای دهی:  / 0

 

EOP2-Cover

 

ارتقای آمادگی برای پاسخ مناسب و موثر به بلایا و فوریتها، یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است و در اسناد بالادستي شامل چهارچوب سندای و هيوگو، برنامه پنجم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و اهدافكلاننظامسلامتجمهورياسلاميايران نیزمورد تاکید قرار گرفته است.

برنامه ریزی برای پاسخ به بلایا جزء مهمی از مدیریت خطر بلایا است. برنامه عملیات پاسخ، Emergency Operation Plan (EOP)، نقشها و مسوولیتهای سازمانها و افراد و نحوه ارتباط آنها را با هم  مشخص می کند. همچنین اقداماتی را که باید بصورت هم آهنگ انجام  شود و منابع در دسترس برای انجام این اقدامات را در فاز پاسخ تعیین می نماید.

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملي عمليات پاسخ نظام سلامت دربلايا و فوريتها، باهماهنگی انجام شده بامرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، بعنوان نسخه واحد نظام سلامت (شاملدو حوزه درمان و بهداشت) با مشارکت همه واحدهای ذینفع تدوین گردید.

EOP  حاضر در راستای هدف کلان نظام سلامت  مبنی بر "کاهش خطر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح  جامعه، وتسهیلات و منابع نظام سلامت "تدوین شده و با رویکردمشارکت بینبخشی، تماممخاطرات و تمام جنبههای سلامت "هدف اصلی زیر رادنبال میکند:

 

ارتقای آمادگی یکپارچه نظام سلامت در پاسخ موثر، بهموقع و هماهنگ به مخاطرات طبیعی و انسانساخت. 

 

 این برنامه که در مدیریت عملیات پاسخ کلیه مخاطرات طبیعی و انسانساخت کشور کاربرد دارد و برپایه استخراج کارکردهای مهم نظام سلامت و با مشارکت همه ذینفعان در پنج بخش اصلی تدوین شده است: مفاهیم پایه، مبانی عملیات، کارکردهای آمادگی، کارکردهای مدیریتی و کارکردهای اختصاصی. پیوست ویژه مخاطرات نیز با در نظر گرفتن اولویت یک مخاطره خاص و شرایط مختص آن مخاطره به برنامه اضافه خواهد شد.

  

photo 2017-07-13 13-06-35

 

 برای معرفی بهتر کتاب، بخش های مختلف به یک خانه تشبیه شده است (طرح از آقای  محمدرضا رستگار). این خانه 2 فونداسیون، سه طبقه و یک بخش زیر شیروانی دارد:

  • فوندانسیون ها در مرحله قبل از پاسخ تدوین می شوند و بیشتر پایه اقدامات زمان پاسخ هستند. مفاهیم پایه همان مشخصات برنامه است. در این بخش مسایلی مثل هدف از تدوین برنامه، اسناد بالادستی و یک شرح از شرایطی که در آن برنامه تدوین شده است را بیان می کنیم. در سطح بعد کارکدرهای فاز آمادگی آمده است. به بیان دیگر به نوعی می تواند یک الگو برای برنامه آمادگی باشد. واحدها در این بخش برنامه های آتی برای ارزیابی خطر، آموزش و تمرین خود را درج می کنند.
  • طبقه اول لابی است و کسی در اینجا واحد ندارد. این طبقه اصول کار در کنار هم را تداعی می کند و همه افراد برای رفتن به طبقات بالا که محل کار آنهاست باید قوانین بازی را قبول کنند.
  • طبقه دوم کارکردهای مدیریتی است که همه واحدها در انجام آن مشارکت دارند. در هر حادثه بسته به نیاز برخی از کارکردها فعال می شود.
  • طبقه سوم کارکردهای اختصاصی است و هر واحد به یک بخش از دانشگاه اختصاص دارد. درون هر کدام تعدادی کارکرد تخصصی وجود دارد که بسته به نیاز حادثه توسط واحدها مسئول فعال می گردد.
  • بخش زیر شیروانی بعد از تدوین و تمرین برنامه نوشته می شود.

 

Pre Hospital trauma Life Support (PHTLS) workshop is a NAMET and ASA credited course for training the EMT’s how to approach a victim in the field. during two days training there are several  simulated moulaged stations that students as a team work on the cases under supervision of a tuter. what is novel about this course is that student will learn the standard steps of approuching a victim.

Shiraz 2014

Shiraz 2014

Fasa 2015

Shiraz 2017

 

 

PHTLS Fasa1394

زیر مجموعه ها